" /> Avantgardenet: October 2011 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Norsk avantgarde – en innledning

Det har ikke eksistert noen bok om norsk avantgarde, en mangel i norsk forskning som har utgjort drivkraften bak denne utgivelsen. Redaksjonen har latt seg inspirere av den seneste tidens utvikling av avantgardeteori. En rekke prosjekter og publikasjoner har bidratt til økt kunnskap om nordisk avantgarde og dens forbindelseslinjer til avantgarder i andre land. Dette har resultert i en større forståelse av avantgardens betydning i samfunnet, og vi har fått flere redskaper og termer for å beskrive dette. Men mens det har blitt skrevet mye om de svenske og danske avantgardene, har norsk avantgarde aldri fått den samme oppmerksomheten. Det har sågar ofte blitt hevdet at det overhodet ikke finnes noe slikt som norsk avantgarde. Dette provoserte oss. Redaksjonen hadde derfor et sterkt og brennende ønske om å ta tak i denne situasjonen og gjøre noe med det.
Vi mener at norsk avantgarde finnes, og at det også skulle være mulig å skrive en bok om det. Antologien Norsk avantgarde utgjør derfor en første kartlegging av dette foranderlige feltet. Vi har ambisjoner om at den norske forskningen skal posisjonere seg i den nordiske og internasjonale forskningsfronten som har vokst fram det siste årtiet. Samtidig ønsker vi også å skape økt allmenn bevissthet om det tjuende og tjueførste århundrets norske avantgardepraksiser. Ikke minst håper vi å inspirere til videre undersøkelser av norsk avantgarde, vekselvirkninger mellom norsk kunst- og kulturliv og de europeiske avantgardene og neoavantgardene, og hvordan dette kan sees i en større, global kontekst. Boken er derfor laget både som en antologi med fokuserte studier av norsk avantgardegrupperinger og -individer, og med en rik eksemplifisering på andre forfatter, kunstnere og artister som fortjener at få oppmerksomhet i kommende studier – studier som vi håper denne boka kan initiere.

undefined 

EAM newsletter 5

Below is a link to the fifth EAM newsletter. Issue 6 will appear in May 2012. 

All cfps welcome! 

http://www.avantgardenet.eu/nyhedsbreve/EAM_newsletter_5.pdf 

Fluxus Today

ACTION ART IN PERFORMANCE,
RESEARCH, EXHIBITION, ARCHIVE
AKTIONSKUNST IN PERFORMANCE,
FORSCHUNG, AUSSTELLUNG, ARCHIV
21 – 22 OCT 2011
 
Flyer can be downloaded here  
 
Fluxus Now