" /> Avantgardenet: April 2010 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

NY BOK OM ÖVERSÄTTNINGARNAS BETYDELSE FÖR SPRIDNINGEN AV INTERNATIONELL MODERNISM I NORDEN

Vilken roll spelar översättningarna i den modernistiska lyriken i Norden? Det är en fråga som egentligen aldrig har blivit riktigt aktualiserad. Man talar visserligen om hur viktigt det var att T S Eliot blev översatt i de olika länderna, eller om Gunnar Ekelöfs originella tolkningsvolym Valfrändskaper, där till exempel hans orientaliska intressen gjorde sig gällande. Men oftast blir det tal om bakgrundsfaktorer eller sammanhang till den egentliga diktningen. De helt avgörande sambanden mellan det internationella, det nordiska och det inhemska blir sällan riktigt synliggjorda.  I det nätverk av professionella poesiälskare som har varit igång ett par år nu, alltsedan 2002, där vi studerar den nordiska 1900-talspoesin som ett sammanhängande fält,  presenterar vi nu  en tredje volym,  som vi har kallat Nordisk lyrikktrafikk. Här följer vi upp studiet från de tidigare volymerna,  av de rörelser och dynamiska processer som äger rum mellan de nordiska länderna, men naturligtvis också med självklara kontaktytor utåt i världen. Översättning, eller – för att markera den bredare innebörden av flöden och processer –  lyriktrafik ses i de 11 olika bidragen som en given infart till hela fältet. Det gäller generellt, men det gäller i all synnerhet just för den lyriska modernismen, som ju redan i sin linda och per definition är internationell orienterad mot poängterat språkliga företeelser.

Så här ser innehållet ut:

 

Eva-Britta Ståhl och Per Erik Ljung, Nordisk lyriktrafik. Inledning

Per Erik Ljung,  Poesins international

Anders Nilsson,  Finsk-svensk lyriktrafik från tidig modernism till idag

Hadle Oftedal Andersen,   Den danske forbindelsen. Om Olaf Bulls ”Daguerrotyp”, lese med utgangspunkt i omsetjingane av Paul Verlaines lyrikk i Danmark på 1890-talet

Trygve Söderling  ”Undergroundbanornas lantenor”. Elmer Diktonius som översättare av nordisk modernism

Idar Stegane  T S Eliot på svensk, dansk og norsk. Observasjonar i dei tre første omsetjingane

Peter Stein Larsen,  T.S.Eliot i nordisk efterkrigstidsdigtning

Per Bäckström,  Valfrändskaper. Översättning och fellesnordiskt som kanonskrivning i Rondo, ta’ och Profil

Unni Langås,  Från Japan til Norden. Om nordiske gjendigtninger av haikudikt

Per Bäckström,  ”Jag gjorde mina översättningar nästan ordagrant”. Bruno K. Öijer och Bob Dylan

Louise Mønster, Trafik i og omkring Tomas Tranströmers forfatterskab

Eva-Britta Ståhl,  Fönster mot absurditetens natt: Paul Celan i dialog med nordisk och svensk modernism

 

Boken kan beställas för det absolut överkomliga priset av 12 euro från nordica-kansli@helsinki.fi