Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Norsk Avantgarde - Call for Papers

Performative sjangere

(Film, teater, performance, happenings, live-arts, dans, musikk etc)

 

CALL FOR PAPERS 

til avantgardeseminar i Oslo 

Litteraturhuset: Kverneland 24. – 25. april 2009

arrangert av Nettverket Norsk avantgarde

 

 

Norsk Avantgarde. Performative sjangere er et 2-dagers seminar, som har til målsetning å sette fokus på avantgarde i Norge og dens performative praksis. Ett særtrekk ved avantgardens praksis er at den legger tonevekt på performative og prosessuelle aspekter ved skapelsen, og mindre vekt ved verket i sig. Dette stiller store utfordringer til analysen av avantgardens kunst, ettersom det sentrale ved den er den prosessuelle skapelsen og ikke verket som oftest er flyktig. Vi ønsker derfor å samle forskere og andre som har med avantgarde å gjøre, på et seminar i Oslo for å diskutere disse vanskelige forhold innom ulike kunstarter, og for å bygge videre på det norske faglige nettverket som har blitt etablert under to tidigere seminarer om tidskrifter og norsk avantgarde i allmennhet. 

 

Vi ønsker bidrag til seminaret i form av papers som undersøker performative kunstarter i Norge fra et avantgardeperspektiv. Det går også bra å delta i seminaret uten paper, og det kan bli aktuelt med en mindre konferanseavgift. 


Noen demarkasjonslinjer kan skisseres opp: 

 

1 Historiske linjer

- Spesifikke kunstnere - Ulike grupperinger – Manifestasjonsforum/-periodica - etc

 

2 Performative sjangere

- Teater - Film - Billedkunst - Performance - Happenings - Musikk  - etc

 

3 Arenaer

- Etermedier - Internett – Scenen – Galleriet – Offentlig rom - etc

 

4 Det performative i relasjon til den norske kultur – teori og manifest

- Performance-teori – Performance-/happeningsmanifest – Videokunstmanifest – Avantgardistisk teaterteori/-manifest etc

 

5 etc

 

Foredragene beregnes til 20 minutter med 10 minutter til diskusjon – i alt 30 minutters varighet.

 

Påmelding med eller uten forslag til paper med tittel og abstract (ca 250 ord), og NB! ønsker om ev. audiovisuelt utstyr, sendes til:

 

Per Bäckström per.backstrom@hum.uit.no 

 

Frist er 6. februar 2008.

 

Välkomna!

Koordinator Per Bäckström, UiT & Bodil Børset, Hamsunsentret

Nettverket Norsk avantgarde

 

Hva er avantgarde? Sentralt i avantgarden står formeksperimentet og bruddet med kunstens tradisjonelle fremstillingsformer, samt en fundamental kritikk til kunstinstitusjoner og samfunnssystemer. Peter Bürger var opptatt av å trekke opp et skille mellom den historiske avantgarden (med ismene som dada, surrealisme, russisk og italiensk futurisme og tysk ekspresjonisme) før andre verdenskrig, og neoavantgarde etter andre verdenskrig. Hubert van der Berg forstår avantgarde ikke som en avantgarde, men et fluktuerende nettverk av ulike avantgarder. Nettverket har en ikke-lineær rhizom-struktur av kunstnere, forfattere, ismer og tidsskrifter, med knutepunkter og forbindelseslinjer. 

 

I nordiske forskningsmiljøer de senere årene har vi sett en økt interesse for de historiske avantgardenes og neoavantgardenes påvirkning på nordisk kunst og kultur, og for sammenhenger mellom avantgardistiske eksperimenter og større samfunnsendringer slik som teknologisk innovasjon. Kartleggingen av avantgardenes knutepunkter og forbindelseslinjer, samt forholdet mellom frontlinje og periferi kan gi oss et mer nyansert bilde av 1900-tallets nordiske og norske kulturhistorie. Hva er for eksempel forbindelseslinjene mellom det europeiske nettverket av ulike avantgarder og de norske radikale formeksperimenter fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til i dag? 

 

Nordisk Nettverk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnettverk som er støttet av Nordforsk, og som har til mål å styrke og koordinere mindre og spredte nasjonale forskningsmiljøer innad i de nordiske landene, fremme utveksling av kunnskap og undersøke likheter og forskjeller mellom de nordiske avantgardene. 

 

Det nordiske nettverket har også stått sentralt i etableringen av et europeisk forskningsnettverk, European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM). Innenfor EAM har det nordiske landene en viktig oppgave med å fortsette å synliggjøre nordisk avantgardeforskning internasjonalt.

 

Innenfor rammene av det nordiske nettverket skal det utarbeides en 4-binds verk om De nordiske avantgarders kulturhistorie. I forlengelsen av dette genereres publikasjoner nasjonalt som går tettere på det enkelte av landenes avantgardehistorie, og det er derfor viktig att ett nettverk av forfattere byggs opp.

 

Dette seminar tar opp tråden fra forrige års seminar om Norsk avantgarde. A Contradiction in Terms?, som fant sted i Tromsø 9–10 mai 2008. Tidsskriftene er og har vært en viktig arena for avantgarde og eksperiment. Konferansen tar opp tråden fra konferansen Tidsskrift og avantgarde som ble avholdt ved NTNU i Trondheim i oktober 2008 som et samarbeid mellom Nordisk nettverk for avantgardestudier og prosjektet Norsk litteraturkritikks historie. En rekke seminarer har og kommer dermed til å utforske norsk avantgarde under det tjuende århundrene for slik å bidra til en utforskning av dette dårlig kartlagde kulturelle feltet.

 

 

http://www.avantgardenet.eu/

 

http://www.eam-europe.ugent.be/

 

Det er også opprettet en egen gruppe på Facebook med tittelen ”Norsk avantgarde”