Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Nyhedsbrev januar 2008

Kære Netværksmedlemmer,

Den glædelige nyhed er, at vi netop har fået besked om fra NordForsk, at Nordisk Netværk for Avantgarde Studier er forlænget med to år, 2008-2009.

I vores ansøgning om forlængelse skrev vi følgende om vores indsats de forløbne 3 år:

Nordisk Netværk for Avantgardestudier har i de første 3 år fungeret som samlingspunkt for de geografisk og fagligt vidtspredte forskningsmiljøer i de nordiske lande, herunder et stort antal ph.d.'er, gennem sine årlige nordiske konferencer og lokale seminarer, sine publikationer og sin hjemmeside www.avantgardenet.eu. Det Nordiske Netværk har endvidere etableret kontakter til mange internationale forskere.

Om de kommende 2 års aktiviteter skrev vi:

I de kommende 2 år vil netværket fortsætte disse aktiviteter, men især fokusere på 1) udarbejdelse, redaktion og begyndende publikation af en 4-binds Cultural History of the Nordic Avant-Gardes og 2)  nordisk deltagelse i etableringen af et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier (EAM).

4-bindsværket er allerede påbegyndt, og det forventes at 1. bind publiceres på forlaget Rodopi i slutningen af 2008 eller begyndelsen af 2009. Kulturhistorien vil påvise forskelle, ligheder og sammenhænge mellem de nordiske landes avantgarder, de nordiske avantgarders internationale forbindelser og avantgardestrømningernes betydning for den generelle kulturhistoriske udvikling i Norden. Da værket publiceres på engelsk, vil det bidrage til at gøre nordisk kultur og forskning mere kendt i en international sammenhæng. At der er interesse for de nordiske lande, deres forskning og for en større international forskerkoordinering, viser forberedelserne til det europæiske forskningsnetværk, som udspringer af det nordiske netværk og vil afholde sin første konference i Ghent, Belgien i maj 2008, hvortil der allerede er tilmeldt forskere fra mere end 20 lande. Det europæiske netværk vil give både nordiske forskere og forskningsstuderende langt bredere europæiske/internationale kontaktflader.

Aktiviteter i 2008 og 2009:

Nordisk Netværk for Avantgarde Studier planlægger for 2008 og 2009 følgende aktiviteter:

- årlig konference

- nationale seminarer og mindre konferencer

- aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af en nordisk avantgarde historie i 4 bind

 

I 2008 medarrangerer Nordisk Netværk for Avantgarde Studier den første konference i Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier (EAM, European Network for Avant-Garde and Modernism Studies;se hjemmesiden: www.eam-europe.ugent.be), som finder sted i Ghent, Belgien i maj 2008.

I 2008 planlægges en række seminarer og mindre konferencer i de nationale netværker, dels i samarbejde med andre institutioner, dels for at etablere lokale netværker, hvor sådanne endnu ikke findes.

I 2008 til 2009 fortsættes forskningssamarbejdet omkring de 4 bind i Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, hvoraf første bind planlægges at udkomme i efteråret 2008 eller foråret 2009. Forskningssamarbejdet og det redaktionelle arbejde med avantgarde- historien koordineres ved en række redaktionsmøder i løbet af 2008 og 2009. Forskningssamarbejdet er udsprunget af Nordisk Netværk for Avantgarde Studier og omfatter en lang række af netværkets centrale medlemmer, foruden at samarbejdet har rekrutteret nye medlemmer. Samarbejdet omkring Cultural History of the Nordic Avantgardes vil fortsætte netværkets arbejde udover netværkets finansierede arbejdsperiode; der søges derfor midler fra anden side til forskningssamarbejdet omkring og udgivelse af Cultural History of the Nordic Avant-Gardes i perioden 2008-2012.

I 2009 afsluttes forskningsnetværket med en nordisk konference i København, centralt for konferencen er præsentation og diskussion af Cultural History of the Nordic Avantgardes.

  

NYE KOORDINATORER I NETVÆRKET:

NORGE: Bodil Børset, Dr. art. Forsker, Kunnskapsparken Faros, NTNU  Timelærer i allmenn litteraturvitenskap, Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap, NTNU   N-7491 Trondheim. <bodil.borset@hf.ntnu.no>     

SVERIGE: Nils Olsson, Ph.d. v. Göteborgs universitet. I redaktionen af kulturtidskriftet Glänta og Tidskrift för Litteraturvetenskap. <nils.olsson@lit.gu.se>

Patrik Sjöberg, Fil.Dr.,lektor i Filmvetenskap vid Karlstad Universitet. <patrik.sjoberg@kau.se>

ISLAND: Hlynur Helgason, teacher, artist and curator. The Icelandic College of Arts and Crafts/ Myndlista- og handíaskóli Íslands. <hlynur@bhs.is>

FINLAND: Kimmo Sarje, Artist, critic, scholar. <Sarje@muu.fi>

 

Budget 2008: 348.456 NOK:

I. Konference-aktivitet, 2008

I 2008 lægges den årlige konferenceaktivitet ind i den første konference i det europæiske netværk for avantgarde- og modernismestudier, EAM, som Nordisk Avantgarde Netværk har været en aktiv medspiller i stiftelsen af.

I tilknytning til konferencen i Ghent afholdes netværkets årlige koordinationsmøde

 

II. Aktiviteter i nationale netværk:

(75.700 NOK)

 

1. Norge

Norsk avantgarde. Contradiction in terms? (Tromsø, 9.-11. maj 2008)

Arr. Per Bäckström (UiTø) / Bodil Børset (NTNU)

 

Todages seminar for norske forskere med avantgarderelaterede problemstillinger. Presentation af egne projekter.

Mål: udvidelse og konsolidering det nationale, norske netværk

 

Live arts i Norge (Oslo, efteråret 2008)

Arr. Per Bäckström (UiTø) / Bodil Børset (NTNU) i samarbejde med andre institutioner

 

Seminar om teater, performance, happenings, radio mm. i norsk efterkrigskultur

Seminaret vil blive finansieret i et institutionssamarbejde og ikke gennem netværkets midler

Mål: at inddrage norske forskere og institutioner i arbejdet omkring Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, bd. 3-4

 

Netværksaktiviterer, NO 2008 i alt 15000 NOK

 

2. Danmark

Fluxus Scores and Instructions (august 2008)

Medarr. ved seminar i forbindelse med udstillingen Fluxus Scores and Instructions, Museet for Samtidskunst (06/06 2008 – 21/09 2008)

Mål: præsentation af delresultater i Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, Bd. 3

 

Foruden deltagelse fra netværkets nationale medlemmer, bidrager netværket med honorar, rejse og ophold for en gæstetaler (Kontinental Europa), samt med en middag for seminardeltagerne                              

 

Golden Days in Copenhagen: 20’erne og 30’erne (sept. 2008)

- deltagelse efter invitation fra festivalen

Mål: præsentation af resultater fra Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, Bd. 1-2

Møde i redaktionen af Bd. 1-2 lægges inden for perioden for festivalens afholdelse

 

Netværksaktiviteter, DK 2008 i alt 15700 NOK           

 

3. Finland

Startseminar 2008 (Helsinki, april 2008)

Arr. Kimmo Sarje

 

Nordisk Netværk for Avantgarde Studier har haft en stigning i finske deltagere i løbet af det seneste år og netværkets nye koordinator fra 2008 arrangerer derfor et seminar med det mål at etablere et nationalt, finsk netværk.

Præsentation af Nordisk Avantgarde Netværk og deltagernes egne projekter

 

Netværksaktiviteter, FI 2008 i alt 15000 NOK

 

4. Sverige

Nordisk Avantgarde Film (efteråret 2008)

Arr. Patrick Sjöberg (Universitetet i Karlstadt)

 

Nordisk Netværk for Avantgarde Studier får fra 2008 nye koordinatorer i Sverige. Med udgangspunkt i koordinator Patrick Sjöbergs arbejde med avantgardefilm arrangeres et seminar om nordisk avantgarde-film.

Mål: integration af filmkunst i arbejdet med Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, bd. 3-4.

Netværksaktiviteter, SE 2008 i alt 15000 NOK

 

5. Island

Spaces of Art: Icelandic and European Avant-Garde 1955-1981 (efteråret 2008)

Arr. Benedikt Hjartarson / Hlynur Helgason

 

Ændringer i kunst og litteratur i forbindelse med den voksende europæiske indflydelse i Island.

Mål: præsentation af arbejdet med efterkrigstidens islandske avantgarde.

 

Netværksaktiviteter, IS 2008 i alt 15000 NOK

  

III. Aktiviteter i forbindelse med Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, i alt 95.940 NOK

 

Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil i 2008/2009 koncentrere kræfterne om redaktionen af Cultural History of the Nordic Avant-Gardes (bd.1-4), et arbejde som er påbegyndt i netværkets år 2 og 3.

 

Arbejdet er organiseret gennem en hovedredaktion og fordelt i to redaktionsgrupper, en for bd. 1-2 og en for bd. 3-4. Redaktionsgrupperne mødes hver tre til fire gange årligt.

 

Det er hovedredaktionens mål at avantgarde-historiens bd. 1 vil foreligge i efteråret 2008 eller foråret 2009, således at det vil kunne præsenteres ved netværkets sidste, årlige konference.

 

Aktiviteter i 2009:

Aktiviteter i de nationale netværk i 2009 nedprioriteres i forhold til netværkets afsluttende konference. Aktiviteter i nationale netværk forventes således i 2009 at være selvfinansierede.

 

I. Konferenceaktivitet, 2009 120.800 NOK

 

Netværkskonference: De nordiske avantgarders kulturhistorie og avantgarderne som historiografisk udfordring

Arr. Tania Ørum / Marianne Ping Huang (Københavns Universitet)

 

Konferencens mål er på grundlag af resultaterne i Cultural History of the Nordic Avant-Gardes og samtidens tværnordiske avantgarde-aktiviteter at rejse diskussioner af de historiekonstruktioner, som ligger til grund for hhv. avantgarde-historien og for et antal af de nationale kunst- og litteraturhistorier, som er blevet udgivet inden for de senere år. Konferencens talere og øvrige deltagere vil derfor primært være nordiske.

 

II. Aktiviteter i forbindelse med Cultural History of the Nordic Avantgardes,

i alt                        158.960 NOK

  

Marianne Ping Huang og Tania Ørum