Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Kritikk og avantgarde

En konferanse om litterære tidsskrifter i Norge
NTNU, Trondheim 5. – 6. oktober 2007

I samarbeid med Nordisk nettverk for avantgardestudier inviterer prosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 til tidsskriftkonferanse i Trondheim fredag 5. og lørdag 6. oktober 2007. Konferansen finner sted i Suhmhuset i Gunnerusgate 6, som er en del av Vitenskapsmuseet ved NTNU.

Litterært orienterte tidsskrifter har helt siden 1700-tallet spilt en viktig rolle i europeisk offentlighetsutvikling, både som premissleverandører for en kritisk resonnerende offentlighet og som arena for utforskning av nye estetiske og ideologiske posisjoner. I dag synes kommersialiseringen av journalistikk og bokbransje å ha skapt et fornyet behov for tidsskrifter som gir rom for kritisk refleksjon og litterær eksperimentering.

Under overskriften Kritikk og avantgarde vil konferansen belyse noen sentrale historisk nedfelte funksjonsmåter som strukturerer den litterære tidsskriftoffentligheten i Norge. Det gjelder blant annet:
•    dynamikken mellom institusjonstilknyttede tidsskrifter og mindre unglitterære tidsskrifter (little magazines, petites reuves);
•    poetologiske og generasjonsmessige interessekonflikter som griper inn i selve kampen om litteraturhistorien;
•    arbeidsdelingen mellom leserorienterte og forfatterstyrte publikasjoner, som ofte viser seg gjennom ulik vektlegging av kritisk opplysning og litterær praksis, av vurdering og lesning, av sakprosa og skjønnlitteratur.
•    I et avantgardeperspektiv er det også interessant å se nærmere på hvordan ovennevnte motsetningsstrukturer overskrides, for eksempel hvordan skjønnlitterær utforskning også initierer eksperimentering med nye litteraturkritiske former.
•    Konferansen ønsker dessuten å belyse hvordan internett som publiseringsmedium legger til rette for nye typer tidsskrifter, som på den ene siden utvider rammene for estetisk utfoldelse ved å innby til flermediale og dialogiske uttrykksformer, og som på den andre siden opphever litteraturfeltets geografiske begrensninger.
•    Ikke minst er det ønskelig å sette fokus på hvordan nettidsskriftene er med på å skape en dynamisk fellesnordisk kritisk offentlighet.

Konferansen arrangeres med støtte fra Fritt Ord, NordForsk og HF-fakultetet ved NTNU.

Program

Fredag 5. oktober
10.00: Åpning av konferansen
10.15: Eivind Tjønneland: Premissene for P.F. Suhms litteraturkritikk i Tronhiemske Samlinger (1761-65) - en forsøksvis rekonstruksjon.
11.30: Marit Grøtta: Athenaeum. Eine Zeitschrift (1798-1800). Brødrene Schlegels tidsskriftsideologi sett i lys av tidens litterære offentlighet.
12.15: Lunsj
13.30: Jahn H. Thon: Det lille kan bli det største. De unglitterære tidsskriftene Heretica, Rondo og Profil.
14.45: Johannes Waage Løvhaug: Minervas Kvartalsskrift som arena for "prepolitisk" refleksjon 1957-1972.
15.30: Trond Haugen: DATT – litt om det som ikke er dikt i den motkulturelle 70-tallsfanzinen "Dikt & datt".

Tidsskriftet Ratatosk og Marienborg atelierfellesskap inviterer til slippfest. Oppmøte på Trondheim Sentralstasjon kl. 19.30.

Lørdag 6. oktober
10.15: Renate Thorbjørnsen: Litteraturtidsskriftenes rolle i norsk offentlighet.
11.30: Paal Bjelke Andersen: Nypoesi: et norsk nettidsskrift?
12.15: Lunsj
13.30: Paneldebatt om den fellesnordiske tidsskriftoffentligheten.
Medvirkende: Anna Hallberg, Audun Lindholm og Susanne Christensen. Debattleder: Trond Haugen.
15.30: Avslutning


Paneldebatt og foredrag er åpne for alle interesserte.