Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

DET NEGATIVE

Symposium om
Idiosynkrasi, had og frastødning

Arr.: Lektor Birgitte Rasmussen Hornbek


Horkheimer og Adorno har med Oplysningens dialektik påpeget fremskridtets indbyggede negativitet, hvis radikale manifestation er folkemordet. Ligeledes har Walter Benjamin peget på sammenhængen mellem civilisation og barbari. Symposiets mål er at fremhæve og diskutere én side af det negative, her de negative følelsers betydning i livet som i kunst og litteratur med fokus på fænomenet idiosynkrasi.
De indbudte gæsteforelæsere repræsenterer en tværhumanistisk og litterær tilgang til emnet og har alle beskæftiget sig med det negatives udtryk i deres forskning og forfatterskaber.
Symposiet finder sted fredag den 6. oktober
på Århus Universitet
Teologisk Auditorium, bygn. 1.441, lokale 012.
Tilmelding senest den 29. september til Tina Friis: semtina@hum.au.dk.
Deltagelse er gratis.

Program
09:15 – 10:00
Det private sammensurium. Velkomst og indledning
Birgitte Rasmussen Hornbek, lektor, Nordisk Institut, AU
Efter en kort introduktion til begrebets historie, vil indledningen videre undersøge en idiosynkrasiens underlige tvetydighed: Den idiosynkratiske erfaring er på den ene side er psykologisk beslægtet med en psykopati og emotionel afstumpning, der udmønter sig i vold og udradering, på den anden side er idiosynkrasien et forfinet kritisk organ, der markerer en subjektivitetens manifestation, på én gang afsmag og præference, ironi og empati.

10.00 – 11.00
Det obskøne og det melankolske
Stig Sæterbakken, forfatter, Lillehammer, Norge
Foredraget vil undersøge en mulig forbindelse mellom det obskøne og det melankolske etter som både det obskøne og det melankolske står i et forhold til idiosynkrasien. Obskønitet og melankoli er måske to reaksjonsformer, eller bivirkninger så å si, av vår streven med å hanskes med avsmaken, avskyen, kvalmen.11:00 – 11.30
Kaffepause

11.30 – 12.30
Skønhedspletter
Helle Thylkjær Henriksen, mag.art., Brandts Klædefabrik
Foredraget vil undersøge de senere års mantra: Kunst der afviger. Kunst der chokerer. Kunst der frastøder. Hvorfor er det således? Er den skønne kunst død?
Det var engang hvor kunsten blev betragtet som en budbringer eller en sandhedsbebuder der fortæller en skjult verdensorden, et værktøj til at retlede vores adfærd eller et bevis for menneskets intellektuelle overlegenhed. Samlet i et ord: En kunst der er skøn.
I dag er den skønne kunst gået af mode. Og i slipstrømmen på kunsthistoriens største paradigmeskift vokser en ny kunstnerisk standart frem. Samtidig melder kvalmen og skyldfølelsen sig som en kollektiv bevidsthed vendt mod fordoms stolthed …

12.30 – 13.30
Frokostpause

13.30 – 14.30
Idiosynkrasi som studieobjekt
Frederik Stjernfelt, professor, Learning Lab Denmark, Kbh.
Foredraget vil undersøge, hvordan man overhovedet kan studere idiosynkrasier? Hvis de er helt individuelle af karakter, sådan som udtrykket implicerer, kan vel kun deres form og næppe deres indhold studeres? Eller hvad? Hvorved adskiller de sig fra uforbeholdne og svært forhandlelige præferencer af mere generel karakter, sådan som de kendes fra massepsykologi, racismeforskning,
sociale "smitte"-teorier fra Tarde til Sperber, marketing-segment-analyser o. lign.? Nomosynkrasi?

14.30 – 15.30
Virkeligheden, der voksede. Tableauer fra Balkan
Jens Martin Eriksen, forfatter, Kbh., DK/Schweiz
Krigsførelsens første fase: planlægningen. Krigsførelsens sidste fase: relativering og glemsel. Nogle overvejelser over behandlingen af viden om det europæiske folkemord på muslimerne på Balkan.

15.30 – 16.00
Kaffepause
16.00 – 17.00
Idiosynkrasier - en forudsætning for litteratur
Mads Brenøe, forfatter, Kbh.
Foredraget vil undersøge litteraturens indbyggede afhængighed af idiosynkrasier. Fordi fortællerstemmen er det bærende i stort set al interessant litteratur. Og fordi dét overhovedet at have en fornemmelse af identitet, både i og udenfor papiret, ´har med idiosynkrasier at gøre. Og så vil Mads Brenøe læse anskueliggørende op. Og invitere til dialog om emnet. Og forsøge at svare interessant på både gode og dumme spørgsmål.

17.00
Afslutning
ved Birgitte Hornbek
*
Symposiet afholdes i regi af Nordisk Institut og netværket Viden, krop og følelser under fokusområdet Videnssamfundet, Det Humanistiske Fakultet, AU og vil blive fulgt op af et internationalt symposium inden for samme felt i 2007.
Symposiet afholdes med støtte fra AUFF, Forfattercentrum, Kunstrådet, og Nordisk Institut, AU.
*