Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Bästa avantgardeintresserade,

under ett par års tid har Nordiskt Avantgardenätverk, finaniserat av NordForsk, varit aktivt genom konferenser och möten, samt informationsspridning över Internet och via epost. Nätverket är interdisciplinärt och internationellt, och omfattar ca 100-150 deltagare från de nordiska länderna samt från flera europeiska länder. Verksam heten är först och främst inriktad på att knyta kontakter mellan forskare som ägnar sig åt avant garde- och modernismstudier inom olika historiska skeenden.

Nordiskt Avantgardenätverk har som målsättning att, vid sidan av det nordiska samarbetet (vidare beskrivet nedan), även organisera lokala, nationella nätverk. Ett sådant nätverk skulle kunna ordna egna möten och konferenser eller samarbeta kring andra projekt. En realistisk nivå till en början är att etablera en gemensam lista för ut skick och information, och utveckla en hemsida (samordnad med den nordiska hemsi dan). Härigenom skulle alla avantgardeintresserade i Sverige få en mötesplats där de kan hålla sig uppdaterade om vad som pågår inom området – såväl i form av akademiska arrangemang som konstnärliga aktiviteter. En annan strategi för det nationella nätverket skulle kunna vara att etablera aktiva kanaler för att fördjupa samarbetet mellan de akademiska och kulturella institutionerna – t.ex. i form av samarrangemang mellan universitet/högskolor, gallerier, tidskrifter och enskilda utövare, eller kanske genom olika utgivningsprojekt.

Med detta utskick vill vi sondera intresset för deltagande i ett sådant Svenskt Avantgardenätverk.

Vi (Jonas och Jesper) anser också att det skulle vara en utmärkt idé om någon annan än oss tog på sig att administrera detta nätverk. Vi ser gärna att denne/dessa kommer från andra discipliner än litteraturvetenskap, eftersom den nordiska koordinatorsgruppen haft en överrepresentation av litteraturvetare – vilket inte speglar nätverkets sammansättning. Uppgiften som koordinator är inte särskilt betungande, men den erbjuder många möjligheter!

Denna inbjudan går ut till en rad olika listor vars medlemmar vi tror (och vet) har intresse av dessa frågor. Även om nätverket har en akademisk bas och en forsk ningsanknytning, så välkomnar vi även de som befinner sig utanför de akade miska institutionerna, f.d. forskare, kritiker, konstnärer, musiker, författare, etc.

Nedan finns våra adresser, samt en kort beskrivning av det nordiska nätverkets verksamhet.

Väl mött i ett nationellt nätverk!

Jonas Ingvarsson och Jesper Olsson

svenska koordinatorer

Svara till:

jonas.ingvarsson@kau.se

jesper.olsson@littvet.su.se


Nordiskt Avantgardenätverk
– en kort beskrivning


Nordiskt Avantgardenätverk, som finansieras av NordForsk, samordnar personer ur en rad olika discipliner: litteraturvetenskap, filmveten skap, teaterveten skap, musikvetenskap, arkitek tur, bild- och konstvetenskap, medievetenskap etc. Verksamheten är först och främst inriktad på att knyta kontakter mellan forskare (och utövare) som ägnar sig åt avantgarde- och modernism studier. Med ”avantgarde” förstår vi inte enbart en historiskt avgränsad epok (t.ex. 1910-30 ca), utan vi fokuserar gärna på flera olika avantgarden, neo-avantgarden, etc.

Nätverkets ”nordiska” rubrik implicerar flera mål sättningar: 1) stimulera forskningen kring nor diskt avantgarde; 2) knyta samman nordis ka forskare som intresserar sig för avantgarde; 3) studera paralleller med och influenser till och från Norden och det övriga avantgar det.

Ett konkret mål med verksamheten är att arrangera en årlig konferens i anslutning till detta interdisciplinära fält. Den första konferensen ägde rum i Köpenhamn i november 2004, under rubriken »Inter/national Research – Transnational Avant-Gardes: New Perspectives on Nordic Avant-Garde Research and Historiography». I november ifjol hölls en sådan konferens under rubriken »Avant-Garde and Techno logy» med keynotes hölls av Douglas Kahn, University of California at Davis, och av Lev Manovich, University of San Diego. Deltagarna har kommit från såväl Norden som övriga Europa. En rapport om vad som hände dessa dagar finner ni på nya hemsidan (se länkar nedan) Årets konferens hålls i Tromsø den 23–24 novem ber och ägnas åt temat »Centre – Peri phery. Avant-Garde and the Other». Inbjudna keynotes är Éva Forgács, The Art Center College of Design in Pasadena /The Collegium Budapest, och Amelia Jones, University of Manchester.

Ytterligare mål med nätverkets verksamhet är bland annat upprättandet av ett digitalt arkiv med text-, bild- och ljudmaterial från de estetiska avantgardistiska praktikerna i de nordiska länderna (ett »NUBU-web»), samt produktionen av en historia över det nordiska avantgardet i två volymer (1900–1950 och 1951–2006).

Länkar:

Avantgardenätverkets hemsida: http://www.avantgardenet.eu

NordForsk: http://www.nordforsk.org

Avant-Garde and Technology, 2005 (= gamla hemsidan): http://www.oei.nu/avantgardenatet

Centre – Periphery. Avant-Garde and the Other, 2006: http://uit.no/humfak/arrangement