" /> Avantgardenet: September 2006 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

CALL FOR PAPERS

NORLIT 2007. The Angel of History. Literature, History, and Culture,
15.–18.8.2007

The Nordic Society for Comparative Literature (Norlit) is a multinational
organisation with the objective of developing literary research through
Nordic cooperation. NORLIT 2007 –conference The Angel of History.
Literature, History, and Culture will take place 15–18 August 2007 in
Helsinki. The conference is being organized by the departments of
Scandinavian languages and literature and Finnish language and literature at
the University of Helsinki (Helsingin yliopisto – Helsingfors universitet).

The relationship between literature and history and the historicity of
literary culture has become a problem and a major theoretical and practical
challenge to literary scholars interested in history and the historicity of
literature, following the problematizing of history-writing as well as the
concept of history in recent years. On the one hand, we are not satisfied
with the history of authors or literary works any more; the ambition is to
write a history of literary cultures, or to show how literature works in
history in interaction with other cultural discourses. On the other hand,
the ideas of continuity and development in history have become increasingly
problematical, while, at the same time, it is not easy to see how history,
lacking teleological impetus or any resort to master narratives, can be
written. The actuality of such problems is emphasized by the on-going
project to write the History of Nordic Literary Cultures launched by ICLA.

We invite proposals that would cover the following three areas or aspects of
the field. First, we are interested in the diachronic interrelationships
between literature and other cultural fields. We ask how to configure
literary works and adjacent cultural discourses from the point of view of
literature, how to articulate the dialogue and the historicity of the
dialogue between them.

Second, starting from the literary texts themselves, we ask how to relate
the aesthetic artifact and the experience of historical change. Is it
possible to read literature as a critical medium for historical cognition or
to approach literature both as an articulation and a reflection or
refraction of larger historical phenomena: to see it , with Adorno, as both
autonomous and fait social? How do the literary forms, story-worlds or
chronotopes relate to historical intra- and extra-literary traditions and
processes.

Third, we propose an examination of literary transitions. How do literary
currents, periodical discourses or styles emerge and how are they to be
understood? Considering the influence and spread of “prototypes” or models
leads to questions of “imitation”, translation and dialogue.

Plenary speakers
prof. Mark Sandberg (University of Berkeley, California)
prof. Astradur Eysteinsson (University of Reykjavik)
prof. Thomas DuBois (University of Madison, Wisconsin)
prof. Karin Sanders (University of Berkeley, California)
prof. Finn Hauberg Mortensen (Syddansk Universitet)
prof. Lea Rojola (University of Turku)
prof. Steven Sondrup (Brigham Young University, Utah)

We propose the following themes or sections

* Writing the history of literary cultures: problems, theories, examples.
* Literature and adjacent discourses. Case studies in cultural dialogue.
* Transitions: the role of translating and transforming in the emergence of
new discourses.
* Texts and (their) histories: literary works as mirrors, refractions,
articulations?
* Literature, time and place. Chronotopes and history.

Abstracts

Send your proposal, a one-page Word- or RTF-abstract, to the
norlit-2007[at]helsinki.fi by December 1, 2006. Please mention any need for
any audiovisual technology in respect to your presentation in your abstract
proposal.

Acceptance will be notified personally via email by January 1, 2007, and a
fully detailed schedule published on the Norlit 2007 home page later in
January 2007.

For further information visit this page.
Have you any questions or enquiries concerning the conference, please email
norlit-2007[AT]helsinki.fi.

Please copy or forward this information to colleagues who might wish to
join. We shall also be happy to send a paper version to addressees you may
wish to call our attention to.

Looking forward to seeing you on August 2007 in Helsinki!

Sincerely,

Vesa Haapala

University lecturer
Department of Finnish language and literature
Faculty of Arts
FIN-00014 University of Helsinki, Finland

Charles Bernstein i Stockholm

Den 4–5 oktober bjuder tidskriften OEI in till två arrangemang med den amerikanske poeten

Charles Bernstein

Onsdagen den 4 oktober, kl 18.30: miniföreläsning, uppläsning & samtal

Galleri Milliken Luntmakargatan 78 Stockholm T-bana: Rådmansgatan

(Vin & snacks serveras)

Torsdagen den 5 oktober, kl 10–12: ”The Task of Poetics, the Fate of Innovation, and the Aesthetics of Criticism” (föreläsning)

Nordenskiöldsalen Geovetarnas hus Stockholms universitet T-bana: Universitetet

(Samarrangemang med Institutionen för litteraturvetenskap, SU)


Charles Bernstein, en gång redaktör (tillsammans med Bruce Andrews) för den mycket betydelsefulla poesitidskriften L=A=N=G=U=A=G=E, är en av den samtida amerikanska poesins viktigaste namn. Han har publicerat ett trettiotal diktsamlingar – bl.a. The Sophist (1987), Dark City (1994) och, senast, Girly Man (2006) – liksom ett flertal essäböcker, bl.a. My Way. Speeches and Poems (1999). Bernstein är även professor vid University of Pennsylvania, grundare av en rad poetiska nätverk och arkiv, som EPC (Electronic Poetry Center) och Penn Sound, och en drivande kraft i en amerikanska debatten och reflektionen kring poesi (se vidare: her).

Välkomna!

red@oei.nu
www.oei.nu

Bästa avantgardeintresserade,

under ett par års tid har Nordiskt Avantgardenätverk, finaniserat av NordForsk, varit aktivt genom konferenser och möten, samt informationsspridning över Internet och via epost. Nätverket är interdisciplinärt och internationellt, och omfattar ca 100-150 deltagare från de nordiska länderna samt från flera europeiska länder. Verksam heten är först och främst inriktad på att knyta kontakter mellan forskare som ägnar sig åt avant garde- och modernismstudier inom olika historiska skeenden.

Nordiskt Avantgardenätverk har som målsättning att, vid sidan av det nordiska samarbetet (vidare beskrivet nedan), även organisera lokala, nationella nätverk. Ett sådant nätverk skulle kunna ordna egna möten och konferenser eller samarbeta kring andra projekt. En realistisk nivå till en början är att etablera en gemensam lista för ut skick och information, och utveckla en hemsida (samordnad med den nordiska hemsi dan). Härigenom skulle alla avantgardeintresserade i Sverige få en mötesplats där de kan hålla sig uppdaterade om vad som pågår inom området – såväl i form av akademiska arrangemang som konstnärliga aktiviteter. En annan strategi för det nationella nätverket skulle kunna vara att etablera aktiva kanaler för att fördjupa samarbetet mellan de akademiska och kulturella institutionerna – t.ex. i form av samarrangemang mellan universitet/högskolor, gallerier, tidskrifter och enskilda utövare, eller kanske genom olika utgivningsprojekt.

Med detta utskick vill vi sondera intresset för deltagande i ett sådant Svenskt Avantgardenätverk.

Vi (Jonas och Jesper) anser också att det skulle vara en utmärkt idé om någon annan än oss tog på sig att administrera detta nätverk. Vi ser gärna att denne/dessa kommer från andra discipliner än litteraturvetenskap, eftersom den nordiska koordinatorsgruppen haft en överrepresentation av litteraturvetare – vilket inte speglar nätverkets sammansättning. Uppgiften som koordinator är inte särskilt betungande, men den erbjuder många möjligheter!

Denna inbjudan går ut till en rad olika listor vars medlemmar vi tror (och vet) har intresse av dessa frågor. Även om nätverket har en akademisk bas och en forsk ningsanknytning, så välkomnar vi även de som befinner sig utanför de akade miska institutionerna, f.d. forskare, kritiker, konstnärer, musiker, författare, etc.

Nedan finns våra adresser, samt en kort beskrivning av det nordiska nätverkets verksamhet.

Väl mött i ett nationellt nätverk!

Jonas Ingvarsson och Jesper Olsson

svenska koordinatorer

Svara till:

jonas.ingvarsson@kau.se

jesper.olsson@littvet.su.se


Nordiskt Avantgardenätverk
– en kort beskrivning


Nordiskt Avantgardenätverk, som finansieras av NordForsk, samordnar personer ur en rad olika discipliner: litteraturvetenskap, filmveten skap, teaterveten skap, musikvetenskap, arkitek tur, bild- och konstvetenskap, medievetenskap etc. Verksamheten är först och främst inriktad på att knyta kontakter mellan forskare (och utövare) som ägnar sig åt avantgarde- och modernism studier. Med ”avantgarde” förstår vi inte enbart en historiskt avgränsad epok (t.ex. 1910-30 ca), utan vi fokuserar gärna på flera olika avantgarden, neo-avantgarden, etc.

Nätverkets ”nordiska” rubrik implicerar flera mål sättningar: 1) stimulera forskningen kring nor diskt avantgarde; 2) knyta samman nordis ka forskare som intresserar sig för avantgarde; 3) studera paralleller med och influenser till och från Norden och det övriga avantgar det.

Ett konkret mål med verksamheten är att arrangera en årlig konferens i anslutning till detta interdisciplinära fält. Den första konferensen ägde rum i Köpenhamn i november 2004, under rubriken »Inter/national Research – Transnational Avant-Gardes: New Perspectives on Nordic Avant-Garde Research and Historiography». I november ifjol hölls en sådan konferens under rubriken »Avant-Garde and Techno logy» med keynotes hölls av Douglas Kahn, University of California at Davis, och av Lev Manovich, University of San Diego. Deltagarna har kommit från såväl Norden som övriga Europa. En rapport om vad som hände dessa dagar finner ni på nya hemsidan (se länkar nedan) Årets konferens hålls i Tromsø den 23–24 novem ber och ägnas åt temat »Centre – Peri phery. Avant-Garde and the Other». Inbjudna keynotes är Éva Forgács, The Art Center College of Design in Pasadena /The Collegium Budapest, och Amelia Jones, University of Manchester.

Ytterligare mål med nätverkets verksamhet är bland annat upprättandet av ett digitalt arkiv med text-, bild- och ljudmaterial från de estetiska avantgardistiska praktikerna i de nordiska länderna (ett »NUBU-web»), samt produktionen av en historia över det nordiska avantgardet i två volymer (1900–1950 och 1951–2006).

Länkar:

Avantgardenätverkets hemsida: http://www.avantgardenet.eu

NordForsk: http://www.nordforsk.org

Avant-Garde and Technology, 2005 (= gamla hemsidan): http://www.oei.nu/avantgardenatet

Centre – Periphery. Avant-Garde and the Other, 2006: http://uit.no/humfak/arrangement

LITTLE MAGAZINES CONFERENCE - Programme updated

The conference is taking place in Copenhagen September 22-23. Admittance is free. See the new programme here.

suOmEI

Den 15-16 september presenterar den svenska poesitidskriften OEI tillsammans med den finska poesitidskriften Tuli&Savu (i samarbete med Galleri Huuto) arrangemanget

Finnish Poetry Now!

Fredagen den 15 september kl 20 läser Leevi Lehto och J O Mallander på Café Edenborg, Stora Nygatan 35 (Gamla stan).

Lördagen den 16 september kl 15–22 läser 31 finska, finladssvenska och svenska poeter på Ugglan, Närkesgatan 6 (vid Nytorget).
Kl. 22-01 fest och spelning av Jean-Louis Huhta på Ugglan.

Fri entré

Medverkande:
Anna Hallberg
Cia Rinne
Eino Santanen
Fredrik Hertzberg
Fredrik Nyberg
Heidi von Wright
Helena Eriksson
Henriikka Tavi
Ida Börjel
J O Mallander
Janne Nummela
Johan Jönson
Johannes Heldén
Juhana Vähänen
Jukka-Pekka Kervinen
Jörgen Gassilewski
Kajsa Sundin
Karl Larsson
Lars Mikael Raattamaa
Leevi Lehto
Mara Lee
Marina Ciglar
Marko Niemi
Martin Högström
Miia Toivio
Reetta Niemelä
Silja Järventausta
Teemu Manninen
Tuomas Timonen
Ulf Karl Olov Nilsson
Ulrika Nielsen
Ville-Juhani Sutinen

Arrangemanget är också en release för det nya specialnumret om samtida finsk poesi och textkonst av tidskriften OEI – suOmEI.

Välkomna!
/OEI


För mer information:
Kajsa Sundin
kajsa_s@chello.se
0703-778155

www.oei.nu

Med stöd från
Stockholms stads kulturförvaltning / Villa Bergshyddan
Rod Bradbury & Författarnas Internationella Gästhem
Kulturfonden för Sverige och Finland
Centralkommittén för konst

DET NEGATIVE

Symposium om
Idiosynkrasi, had og frastødning

Arr.: Lektor Birgitte Rasmussen Hornbek


Horkheimer og Adorno har med Oplysningens dialektik påpeget fremskridtets indbyggede negativitet, hvis radikale manifestation er folkemordet. Ligeledes har Walter Benjamin peget på sammenhængen mellem civilisation og barbari. Symposiets mål er at fremhæve og diskutere én side af det negative, her de negative følelsers betydning i livet som i kunst og litteratur med fokus på fænomenet idiosynkrasi.
De indbudte gæsteforelæsere repræsenterer en tværhumanistisk og litterær tilgang til emnet og har alle beskæftiget sig med det negatives udtryk i deres forskning og forfatterskaber.
Symposiet finder sted fredag den 6. oktober
på Århus Universitet
Teologisk Auditorium, bygn. 1.441, lokale 012.
Tilmelding senest den 29. september til Tina Friis: semtina@hum.au.dk.
Deltagelse er gratis.

Program
09:15 – 10:00
Det private sammensurium. Velkomst og indledning
Birgitte Rasmussen Hornbek, lektor, Nordisk Institut, AU
Efter en kort introduktion til begrebets historie, vil indledningen videre undersøge en idiosynkrasiens underlige tvetydighed: Den idiosynkratiske erfaring er på den ene side er psykologisk beslægtet med en psykopati og emotionel afstumpning, der udmønter sig i vold og udradering, på den anden side er idiosynkrasien et forfinet kritisk organ, der markerer en subjektivitetens manifestation, på én gang afsmag og præference, ironi og empati.

10.00 – 11.00
Det obskøne og det melankolske
Stig Sæterbakken, forfatter, Lillehammer, Norge
Foredraget vil undersøge en mulig forbindelse mellom det obskøne og det melankolske etter som både det obskøne og det melankolske står i et forhold til idiosynkrasien. Obskønitet og melankoli er måske to reaksjonsformer, eller bivirkninger så å si, av vår streven med å hanskes med avsmaken, avskyen, kvalmen.11:00 – 11.30
Kaffepause

11.30 – 12.30
Skønhedspletter
Helle Thylkjær Henriksen, mag.art., Brandts Klædefabrik
Foredraget vil undersøge de senere års mantra: Kunst der afviger. Kunst der chokerer. Kunst der frastøder. Hvorfor er det således? Er den skønne kunst død?
Det var engang hvor kunsten blev betragtet som en budbringer eller en sandhedsbebuder der fortæller en skjult verdensorden, et værktøj til at retlede vores adfærd eller et bevis for menneskets intellektuelle overlegenhed. Samlet i et ord: En kunst der er skøn.
I dag er den skønne kunst gået af mode. Og i slipstrømmen på kunsthistoriens største paradigmeskift vokser en ny kunstnerisk standart frem. Samtidig melder kvalmen og skyldfølelsen sig som en kollektiv bevidsthed vendt mod fordoms stolthed …

12.30 – 13.30
Frokostpause

13.30 – 14.30
Idiosynkrasi som studieobjekt
Frederik Stjernfelt, professor, Learning Lab Denmark, Kbh.
Foredraget vil undersøge, hvordan man overhovedet kan studere idiosynkrasier? Hvis de er helt individuelle af karakter, sådan som udtrykket implicerer, kan vel kun deres form og næppe deres indhold studeres? Eller hvad? Hvorved adskiller de sig fra uforbeholdne og svært forhandlelige præferencer af mere generel karakter, sådan som de kendes fra massepsykologi, racismeforskning,
sociale "smitte"-teorier fra Tarde til Sperber, marketing-segment-analyser o. lign.? Nomosynkrasi?

14.30 – 15.30
Virkeligheden, der voksede. Tableauer fra Balkan
Jens Martin Eriksen, forfatter, Kbh., DK/Schweiz
Krigsførelsens første fase: planlægningen. Krigsførelsens sidste fase: relativering og glemsel. Nogle overvejelser over behandlingen af viden om det europæiske folkemord på muslimerne på Balkan.

15.30 – 16.00
Kaffepause
16.00 – 17.00
Idiosynkrasier - en forudsætning for litteratur
Mads Brenøe, forfatter, Kbh.
Foredraget vil undersøge litteraturens indbyggede afhængighed af idiosynkrasier. Fordi fortællerstemmen er det bærende i stort set al interessant litteratur. Og fordi dét overhovedet at have en fornemmelse af identitet, både i og udenfor papiret, ´har med idiosynkrasier at gøre. Og så vil Mads Brenøe læse anskueliggørende op. Og invitere til dialog om emnet. Og forsøge at svare interessant på både gode og dumme spørgsmål.

17.00
Afslutning
ved Birgitte Hornbek
*
Symposiet afholdes i regi af Nordisk Institut og netværket Viden, krop og følelser under fokusområdet Videnssamfundet, Det Humanistiske Fakultet, AU og vil blive fulgt op af et internationalt symposium inden for samme felt i 2007.
Symposiet afholdes med støtte fra AUFF, Forfattercentrum, Kunstrådet, og Nordisk Institut, AU.
*